Čo je kvalitný rodinný život?

Ke? sa hovorí o eliminovaní chudoby, treatment zvy?ajne sa hovorí o sociálnej spravodlivosti, for sale rôznych spôsoboch pomoci chudobným, store o pomoci rozvinutých krajín pre nerozvinuté a o iných sociálnych, politických a ekonomických opatreniach. Všetky také opatrenia si viac ?i menej vyžadujú presuny pe?azí od tých, ktorí ich majú tým, ktorí ich nemajú. My sa budeme zaobera? úspešným, pekným, radostným a konštruktívnym – inými slovami – kvalitným rodinným životom, ako jedným zo spôsobov ako zmenši? alebo odstráni? chudobu.

?o je kvalitný rodinný život?

Kvalitný rodinný život vnímame ako rodinu založenú na dobrovo?ne a osobne prijatom vzájomnom nevypovedate?nom s?ube a praktizovaní celoživotnej láskavej, úctivej, celý život trvajúcej, vernej, bezpodmiene?nej, aktívnej, serióznej a zrelej vzájomnej lásky a starostlivosti medzi jedným mužom a jednou ženou, a podobne, takú lásku oboch vo?i všetkým ich de?om.

Vz?ahy v takej rodine sú úspešnejšie, radostnejšie a krajšie, ke?že v nej panuje spravodlivos?, ?estnos?, pozornos?, dodržiavanie s?ubov, rešpekt a úcta, vernos?, bezpodmiene?ná starostlivos? o tých ?lenov, ktorí to potrebujú a pod.

Osobné prí?iny chudoby

Alkoholizmus, drogové závislosti, AIDS, lenivos?, nerozumné mí?anie pe?azí, hazardné hry, rozvody, prostitúcia, promiskuita, kriminalita a podobné správanie alebo spôsob života predstavuje osobné prí?iny chudoby. Stavom (ochorenia ako AIDS a iné sexuálne prenosné choroby) a správaniu sa dá predchádza? prostredníctvom kvalitného rodinného života.

V rodinách s kvalitným životom je menej alkoholizmu, drogových závislostí, lenivosti, prostitúcie, promiskuity, AIDS, nerozumného vynakladania pe?azí, násilia, hazardných závislostí, urážok, ponižovania, zosmieš?ovania, ironizovania a iných foriem deštruktívneho správania.

AIDS a kvalita rodinného života 

WHO uvádza, že jedinou absolútnou prevenciou AIDS a sexuálne prenosných chorôb je „verný vz?ah medzi dvoma zdravými osobami“. Riadne používanie kondómu, pod?a WHO, len „zmenšuje riziko nákazy AIDS alebo inými sexuálne prenosnými chorobami“, ?o znamená, že riziko (riziko predstavuje reálnu možnos?) nákazy existuje aj pri riadnom používaní kondómu. Na?alej existuje, i ke? je menej pravdepodobné. Pri kvalitnom manželskom živote si ?udia ochránia zdravie, pretože sa slobodne rozhodli zachováva? vzájomnú vernos?. Mladí ?udia sú menej promiskuitní, zakladajú zdravé manželstvá a zostávajú zdraví.

 

Alkoholizmus a drogové závislosti

 

V rodinách, kde panuje sebaúcta a úcta vo?i iným, nežná starostlivos? a láska vo?i všetkým ?lenom rodiny, alkoholizmus alebo drogové závislosti sú ve?mi zriedkavé alebo sa vôbec nevyskytujú.

 

Lenivos? a nezodpovedné mí?anie pe?azí

 

V kvalitných rodinách ?lenovia rodiny pracujú pod?a svojich možností a schopností zo serióznej a zrelej lásky k sebe navzájom a k ostatným ?lenom rodiny a peniaze vynakladajú zodpovedne.

 

Sebaúcta ako prevencia chudoby

 

V kvalitných rodinách sa buduje a podporuje sebaúcta všetkých jej ?lenov. Sebaúcta sa zakladá viac na hodnote a dôstojnosti každej ?udskej bytosti, a menej na osobných kvalitách, majetku, osobnom úspechu a výkonoch.

 

Po?et detí v rodine a chudoba seniorov

 

Vo viacerých industrializovaných krajinách štát organizuje a garantuje dôchodky pre seniorov. Peniaze na dôchodky sa získavajú prostredníctvom odvodov z miezd ?udí, ktorí pracujú. ?ím menej ?udí pracuje, tým menej je pe?azí pre dôchodcov a tým viac je medzi nimi chudoby.

V Chorvátsku, v dôsledku nízkej pôrodnosti pripadajú na dvoch dôchodcov menej ako tri ekonomicky ?inné osoby. Preto sa netreba divi?, že mnohí dôchodcovia sú ve?mi chudobní.

Rodiny s kvalitným rodinným životom, kde sa ctí ?udská osobnos? a deti sú milované, ke? sú zdravé, ?asto majú viac detí. Moja manželka a ja máme šes? detí a 19 vnú?at, pri?om jedno z našich detí je ešte slobodné. Všetkých šes? detí pracuje a prispieva na dôchodky pre dôchodcov. Zabezpe?ujú peniaze pre najmenej štyroch dôchodcov. Dve deti zarábajú na dôchodok pre moju manželku a pre m?a a ?alšie zabezpe?ujú dôchodky pre aspo? ?alších dvoch ?udí, ktorí nemajú deti.

Našou rodi?ovskou láskou a prácou sme zabezpe?ili dôchodky pre prinajmenšom dvoch ?alších ?udí v našom veku, ktorí nemajú deti.

 

?ím viac zrelej lásky je v rodine, tým viac detí má dvojica a tým menej chudobných dôchodcov je v spolo?nosti.

 

V rozvíjajúcich sa krajinách, kde len málo ?udí dostáva dôchodok, kvalitná rodina tiež pomáha redukova? chudobu seniorov. Rodi?ia, ktorí na základe serióznej lásky a starostlivosti majú viac detí a žijú kvalitným rodinným životom, si pre svoju starobu zabezpe?ujú lepšiu starostlivos? od svojich detí a následne menej trpia chudobou.

Podpora kvalitnej rodiny ako spôsobu eliminovania alebo zmenšovania chudoby je dostupná pre všetkých.

Peniaze alebo iné materiálne prostriedky na zmenšenie alebo vykorenenie chudoby sú dostupné len pre niektorých ?udí, združenia, štáty alebo subjekty. Podpora kvalitnej rodiny je dostupná pre všetkých, ktorí ju chcú podporova?.

Úspešnou podporou kvalitného rodinného života sa serióznym spôsobom rieši problém chudoby. Táto podpora je možná a potrebná všade, v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách. Medzi chudobnými, medzi nevzdelanými a rovnako medzi bohatými a vzdelanými ?u?mi. Kvalitný rodinný život priamo posil?uje aj zdravotný stav ?lenov rodiny, podporuje komunika?né zru?nosti a iné vlastnosti a schopnosti, ktoré im pomáhajú ži? úspešným osobným a spolo?enským životom.

 

Štát a mimovládne organizácie môžu pomáha?

 

Medzinárodné organizácie, vláda a tretí sektor môžu a mali by venova? zvýšenú pozornos? podpore kvalitného rodinného života ako jednej z ciest na odstránenie chudoby.

Náboženské obce môžu pomáha?

Katolícka cirkev a ?alšie kres?anské, moslimské a iné náboženské spolo?enstvá ve?a robia, a možu robi? ešte viac, na podporu kvalitných rodín, a tak pomáha? zmenšova? a odstra?ova? chudobu.

 

 

Dr. Mario Zivkovic

Rodinné centrum, Kaptol 10, PP 579 Zagreb, Chorvátsko

telefón 385 1 3697 026, 385 1 4814 687 Fax 385 1 3697 145

e-mail: familycenterzagreb@gmail.com