Čo je rodina?

Keď v r. 1994 OSN pripravovala rok rodiny,  nezadefinovala čo vlastne je rodina, ktorú OSN bude oslavovať počas roka rodiny. Zdôvodňovalo sa to tým, že existuje veľa foriem spolužitia, ktoré ľudia nazývajú rodina, pričom nie všetci s tým súhlasia.

Je to reálny fakt. Sú ľudia, ktorí hovoria o rodine, keď muž žije s viacerými ženami alebo žena žije s viacerými mužmi, alebo muž a žena dočasne spolu žijú, dvaja muži a dve ženy žijú spolu a o iných formách spolužitia. Sú ľudia, ktorí však nesúhlasia s tým, že vyššie uvedené formy spolužitia možno oprávnene nazývať rodinou.

Konsensus o tom, čo je rodina – existuje

Všetci obyvatelia našej planéty sa zhodujú na tom, že jedna žena a jeden muž, ktorí žijú v manželskom zväzku na celý život, žijú so svojimi deťmi a sú spojení láskavou, rešpektujúcou, vernou, aktívnou, bezpodmienečnou, neodvolateľnou, vážnou a zrelou celoživotnou vzájomnou láskou a starostlivosťou, ktorú si dobrovoľne a osobne zvolili a pre ktorú sa rozhodli, sa oprávnene nazývajú rodinou.

Ako som spomínal v úvode, niektorí obyvatelia sveta, ktorí uznávajú tu popísanú formu spolužitia ako rodinu, tiež uznávajú ako rodinu niektoré iné formy spolužitia, ale mnohí ľudia nesúhlasia s tým, aby sa akékoľvek iné formy spolužitia nazývali rodinou.

Skutočnosť o konsenze všetkých ľudí o tom, že uvedená jedna forma spolužitia sa oprávnene môže nazývať rodinou, je veľmi dôležitá.

Spoločné znaky dôležité pre všetky formy spolužitia

Sú určité znaky alebo kvality vo všetkých formách spolužitia, ktoré pomáhajú členom takých skupín lepšie žiť. Je to napr. spravodlivosť, čestnosť, konštruktívnosť, úcta voči sebe a iným, pracovitosť, rozumné vynakladanie finančných prostriedkov, dodržiavanie sľubov a pod.

Napriek rozdielnym pohľadom na to, ktorú formu spolužitia možno nazývať rodinou, my všetci môžeme a mali by sme zároveň a spoločne pracovať na podpore a propagovaní týchto osobných kvalít, aby ľudia žili lepším osobným a spoločenským životom.

Všeobecná deklarácia ľudských práv a rodina

Článok 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv hovorí: “Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť sobáš a založiť si rodinu.”

Všeobecná deklarácia ľudských práv propaguje ako rodinu formu spolužitia, na ktorej sa každý zhoduje, že je to rodina, to znamená jeden muž a jedna žena s de?mi.

Príprava na oslavu dvadsiateho výročia Medzinárodného roka rodiny v r. 2014

Podľa nášho názoru počas príprav na oslavu dvadsiateho výročia Medzinárodného roka rodiny (v r. 1994), by sme mali šíriť povedomie, že každý na svete sa zhoduje v tom, že len jedna forma spolužitia sa môže oprávnene nazývať rodinou a že existuje silný nesúhlas s tým, aby sa rodinou nazývali iné formy spolužitia. Myslíme si tiež, že treba propagovať kvality, ktoré pomáhajú ľuďom žijúcim v akejkoľvek forme spolužitia žiť lepším, úspešnejším, krajším a radostnejším životom. Máme na mysli kvality ako spravodlivosť, čestnosť, láskavosť, konštruktívnosť, úcta voči osobe, starostlivosť, absencia psychického (urážky, zosmiešňovanie, ironizovanie, ponižovanie) alebo fyzického násilia a iné podobné pozitívne kvality, ktoré by sa mali seriózne propagovať prostredníctvom vzdelávania, šírenia povedomia a ďalšími dostupnými metódami.

MUDr. Mário Živkovič