Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
Deň rodiny2015_Nitra

Nitra / 22. mája 2016

2016DRNitra_WEBsmall

” Aby deti otca mali, clinic aby mali mamu…” príde mnoho rodín a ich priate?ov po siedmykrát poveda? nahlas do parku na Sihoti v Nitre 22. mája. Premiérou na podujatí, ktoré je oslavou prirodzenej rodiny, a koná sa pri príležitosti Medzinárodného d?a rodiny, bude odslúženie svätej omše za rodiny o 11.00 priamo v parku.
Celebrova? ju bude diecézny biskup mons. Viliam Judák.
Popoludní od 14.00 návštevníkov privíta zaujímavý program na pódiu, v ktorom všetci ú?inkujúci vystupujú benefi?ne. Viacerí z nich si k vystúpeniu prizývajú aj talentované deti, ktoré nemali š?astie na vlastnú rodinu. V programe by sme mali zaži? aj závan tradícií z Iraku, ako nám ich predstavia mladí irackí kres?ania.
Ve?kú rodinnú hru s pestrými stanoviš?ami pripravujú viaceré organizácie, ktoré sa venujú rodinám, ženám, de?om, mládeži – Cirkevné centrum vo?ného ?asu, Centrum pre rodinu, Centrum Slnie?ko, 23. skautský zbor Nitrava, Montessori centrum Skalka, ZUŠ J. Rosinského, Spolo?nos? priate?ov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Združenie Saleziánov spolupracovníkov, OZ Vrbina a iné. Na stanovištiach budú zárove? prezentova? svoju ?innos?, ?i možnosti pomoci. Výsledkom hry bude POSOLSTVO s myšlienkami o rodine, ktoré si vyskladajú jednotlivé rodinné tímy. Nechýba? budú atrakcie a všetko to, ?o poteší deti, rodi?ov i starých rodi?ov. Taktiež bude zabezpe?ené tlmo?enie v posunkovom jazyku.

Partnerom podujatia v Nitre je biskupský úrad a mesto Nitra, záštitu nad podujatím prevzal primátor Jozef Dvon?. Organizátor Centrum pre rodinu Nitra ?akuje všetkým podporovate?om, partnerom a dobrovo?níkom, ktorí pravidelne, ale aj po prvýkrát napomáhajú k uskuto?neniu D?a rodiny.

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.