Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.

Rodina

De? rodiny je predovšetkým o rodine. Niekto povedal: “Ak niekde na Zemi zostalo kus Raja, medical je to v rodine, order kde je láska.
Rodina, sovaldi sale tento  základný stavebný kame? každej spolo?nosti, vysnívaný v nespo?itate?ných obmenách  vz?ahov mnohých mužov a žien, vzniká prirodzene ako výsledok ich slobodného rozhodnutia láskou natrvalo spoji? vzájomné spolužitie. Deti do rodiny prichádzajú prirodzene ako plod láskyplného objatia manželov. V pokra?ovaní ich vzájomnej lásky nachádzajú svoju identitu, sebadôveru a  základnú životnú dôveru, rados? zo súrodeneckých vz?ahov a z blízkosti milých starkých. Schopnos? materskej a otcovskej lásky je prirodzenou dispozíciou ženy a muža. Ke? sa rozvinie, je schopná ?i v zdraví, ?i v chorobe detí aj hrdinských ?inov. Láska rodi?ov vo?i de?om i vzájomná láska medzi manželmi dokáže u?ah?i? a osladi? život  aj v chorobe, v starobe, v telesnom i duševnom postihnutí, v ?ase vojny ?i rôznych katastrof,  a dáva všetkému zmysel.
Láska, o ktorej hovoríme, nie je iba romantické roj?enie. Je to proces rastu ?udí, ktorí chcú rás?,  každodenne investova? do svojich vz?ahov – ?as na rozhovory, ochotu da? priestor druhým, ktorí žijú dobrodružstvo milova? ako prví. Ktorí zostanú sebou aj v láske neži?livom prostredí. Preto rodiny, kde sa majú ?udia radi, sú pre spolo?nos? prís?ubom budúcnosti.
To všetko platí, ak láska v rodine je…
Môže aj neby?? Žia? – môže aj neby?,  potom sa  posledný kúsok Raja mení vo svoj opak…
Ak nie je láska v rodinách, ?o nám bráni ma? sa radi?
Pre?o stava? z kame?a, ktorý v sebe skrýva jed sebectva, nelásky??o prinášajú spolo?nosti rodiny, kde chýba tmel lásky? Rozvody, menej detí, aj tie sú nemilované alebo milované opi?ou láskou; mužov dezorientovanej identity; ženy nemilované a zneužívané; podstatne menej prirodzenej radosti zo života a nadvýrobu umelých “radostí”; siroty žijúcich rodi?ov, ktorí rezignovali na lásku ?i sú príliš zaneprázdnení sebou; deti závislé na internete, na po?íta?ových hrách, na drogách, na alkohole, nikotíne, na gemblerstve, na túžbe po láske, na hazardovaní s vlastným životom, len aby si ich niekto všimol a objavil ich!
A štát sa potom mení z manažera spolo?nosti na opatrovate?a, policajta, na náhradného otca a náhradnú mamu.A pritom riešenie je naporúdzi,  odjakživa známe: vráti? sa k dobrodružstvu milova? ako prvý/prvá, investova? viac do lásky, ako do rulety…
Kto má odvahu za?a??

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.