Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
2015Denrodiny_Trnava2

Trnava / 22. mája 2016

Pozvánka na De? rodiny

Aj tento rok už po siedmy krát radi privítame všetky rodiny s de?mi na celoslovenskom podujatí De? rodiny. Organizátorom podujatia je Fórum kres?anských inštitúcií v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu a Mestom Trnava. Podujatie sa uskuto?ní v nede?u 22. mája 2016 a záštitu nad podujatím prevzal Arcibiskupský úrad v Trnave.

De? rodiny v Trnave za?ne o 11, seek 00 h sv. Omšou pre rodiny v jezuitskom kostole, try ktorú bude celebrova? trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Podujatie bude pokra?ova? o 15,00 h v Mariánskej sále pri kláštore jezuitov kultúrnym a sprievodným  programom. Na nádvorí pred Mariánskou sálou bude pripravený sprievodný program pre deti a celé rodiny. Nebudú chýba? nafukovacie atrakcie, ukážky historického šermu a iné zaujímavé aktivity. Novinkou tohto ro?níka bude zábavno – sú?ažná šou rodinných družstiev „ Milujem rodinu“ s moderátorkou Paulínou Ištvancovou.

V sprievodnom programe sa budú prezentova? neziskové organizácie, ktoré zameriavajú svoju ?innos? na pomoc rodinám. Podujatie finan?ne podporuje aj Trnavský samosprávny kraj. De? rodiny bude trva? až do 19,00 h.

Srde?ne pozývame všetky rodiny na oslavu D?a rodiny. Tešíme sa aj na Vás!

Den-rodiny-2016-CPPR-1

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.