Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.

Čo je kvalitný rodinný život?

Keď sa hovorí o eliminovaní chudoby, zvyčajne sa hovorí o sociálnej spravodlivosti, rôznych spôsoboch pomoci chudobným,  o pomoci rozvinutých krajín pre nerozvinuté a o iných sociálnych, politických a ekonomických opatreniach. Všetky také opatrenia si viac či menej vyžadujú presuny peňazí od tých, ktorí ich majú tým, ktorí ich nemajú.

My sa budeme zaoberať úspešným, pekným, radostným a konštruktívnym – inými slovami – kvalitným rodinným životom, ako jedným zo spôsobov ako zmenšiť alebo odstrániť chudobu.

Čo je kvalitný rodinný život?

Kvalitný rodinný život vnímame ako rodinu založenú na dobrovoľne a osobne prijatom vzájomnom nevypovedateľnom sľube a praktizovaní celoživotnej láskavej, úctivej, celý život trvajúcej, vernej, bezpodmienečnej, aktívnej, serióznej a zrelej vzájomnej lásky a starostlivosti medzi jedným mužom a jednou ženou, a podobne, takú lásku oboch voči všetkým ich deťom.

Vzťahy v takej rodine sú úspešnejšie, radostnejšie a krajšie, keďže v nej panuje spravodlivosť, čestnosť, pozornosť, dodržiavanie sľubov, rešpekt a úcta, vernosť, bezpodmienečná starostlivosť o tých členov, ktorí to potrebujú a pod.

Osobné príčiny chudoby

Alkoholizmus, drogové závislosti, AIDS, lenivosť, nerozumné míňanie peňazí, hazardné hry, rozvody, prostitúcia, promiskuita, kriminalita a podobné správanie alebo spôsob života predstavuje osobné príčiny chudoby. Stavom (ochorenia ako AIDS a iné sexuálne prenosné choroby) a správaniu sa dá predchádzať prostredníctvom kvalitného rodinného života.

V rodinách s kvalitným životom je menej alkoholizmu, drogových závislostí, lenivosti, prostitúcie, promiskuity, AIDS, nerozumného vynakladania peňazí, násilia, hazardných závislostí, urážok, ponižovania, zosmiešňovania, ironizovania a iných foriem deštruktívneho správania.

AIDS a kvalita rodinného života 

WHO uvádza, že jedinou absolútnou prevenciou AIDS a sexuálne prenosných chorôb je „verný vzťah medzi dvoma zdravými osobami“. Riadne používanie kondómu, podľa WHO, len „zmenšuje riziko nákazy AIDS alebo inými sexuálne prenosnými chorobami“, čo znamená, že riziko (riziko predstavuje reálnu možnosť) nákazy existuje aj pri riadnom používaní kondómu. Naďalej existuje, i keď je menej pravdepodobné. Pri kvalitnom manželskom živote si ľudia ochránia zdravie, pretože sa slobodne rozhodli zachovávať vzájomnú vernosť. Mladí ľudia sú menej promiskuitní, zakladajú zdravé manželstvá a zostávajú zdraví.

 

Alkoholizmus a drogové závislosti

 

V rodinách, kde panuje sebaúcta a úcta voči iným, nežná starostlivosť a láska voči všetkým členom rodiny, alkoholizmus alebo drogové závislosti sú veľmi zriedkavé alebo sa vôbec nevyskytujú.

 

Lenivosť a nezodpovedné míňanie peňazí

 

V kvalitných rodinách členovia rodiny pracujú podľa svojich možností a schopností zo serióznej a zrelej lásky k sebe navzájom a k ostatným členom rodiny a peniaze vynakladajú zodpovedne.

 

Sebaúcta ako prevencia chudoby

 

V kvalitných rodinách sa buduje a podporuje sebaúcta všetkých jej členov. Sebaúcta sa zakladá viac na hodnote a dôstojnosti každej ľudskej bytosti, a menej na osobných kvalitách, majetku, osobnom úspechu a výkonoch.

 

Počet detí v rodine a chudoba seniorov

 

Vo viacerých industrializovaných krajinách štát organizuje a garantuje dôchodky pre seniorov. Peniaze na dôchodky sa získavajú prostredníctvom odvodov z miezd ľudí, ktorí pracujú. Čím menej ľudí pracuje, tým menej je peňazí pre dôchodcov a tým viac je medzi nimi chudoby.

V Chorvátsku, v dôsledku nízkej pôrodnosti pripadajú na dvoch dôchodcov menej ako tri ekonomicky činné osoby. Preto sa netreba diviť, že mnohí dôchodcovia sú veľmi chudobní.

Rodiny s kvalitným rodinným životom, kde sa ctí ľudská osobnosť a deti sú milované, keď sú zdravé, často majú viac detí. Moja manželka a ja máme šesť detí a 19 vnúčat, pričom jedno z našich detí je ešte slobodné. Všetkých šesť detí pracuje a prispieva na dôchodky pre dôchodcov. Zabezpečujú peniaze pre najmenej štyroch dôchodcov. Dve deti zarábajú na dôchodok pre moju manželku a pre mňa a ďalšie zabezpečujú dôchodky pre aspoň ďalších dvoch ľudí, ktorí nemajú deti.

Našou rodičovskou láskou a prácou sme zabezpečili dôchodky pre prinajmenšom dvoch ďalších ľudí v našom veku, ktorí nemajú deti.

 

Čím viac zrelej lásky je v rodine, tým viac detí má dvojica a tým menej chudobných dôchodcov je v spoločnosti.

 

V rozvíjajúcich sa krajinách, kde len málo ľudí dostáva dôchodok, kvalitná rodina tiež pomáha redukovať chudobu seniorov. Rodičia, ktorí na základe serióznej lásky a starostlivosti majú viac detí a žijú kvalitným rodinným životom, si pre svoju starobu zabezpečujú lepšiu starostlivosť od svojich detí a následne menej trpia chudobou.

Podpora kvalitnej rodiny ako spôsobu eliminovania alebo zmenšovania chudoby je dostupná pre všetkých.

Peniaze alebo iné materiálne prostriedky na zmenšenie alebo vykorenenie chudoby sú dostupné len pre niektorých ľudí, združenia, štáty alebo subjekty. Podpora kvalitnej rodiny je dostupná pre všetkých, ktorí ju chcú podporovať.

Úspešnou podporou kvalitného rodinného života sa serióznym spôsobom rieši problém chudoby. Táto podpora je možná a potrebná všade, v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách. Medzi chudobnými, medzi nevzdelanými a rovnako medzi bohatými a vzdelanými ľuďmi. Kvalitný rodinný život priamo posilňuje aj zdravotný stav členov rodiny, podporuje komunikačné zručnosti a iné vlastnosti a schopnosti, ktoré im pomáhajú žiť úspešným osobným a spoločenským životom.

 

Štát a mimovládne organizácie môžu pomáhať

 

Medzinárodné organizácie, vláda a tretí sektor môžu a mali by venovať zvýšenú pozornosť podpore kvalitného rodinného života ako jednej z ciest na odstránenie chudoby.

Náboženské obce môžu pomáhať

Katolícka cirkev a ďalšie kresťanské, moslimské a iné náboženské spoločenstvá veľa robia, a môžu robiť ešte viac, na podporu kvalitných rodín, a tak pomáhať zmenšovať a odstraňovať chudobu.

 

 

Dr. Mario Zivkovic

Rodinné centrum, Kaptol 10, PP 579 Zagreb, Chorvátsko

telefón 385 1 3697 026, 385 1 4814 687 Fax 385 1 3697 145

e-mail: familycenterzagreb@gmail.com

Celoslovenský koordinátor

Newsletter

going not right now and buy adipex cheap now.