Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
  • Banská Bystrica / 14.-15.mája

  • Bratislava – Rača / 22. mája

  • Nitra / 22. mája

  • Trnava / 22. mája

Povzbudzujeme mládež

Myslime pri nadväzovaní vz?ahov na svoju budúcu úlohu matky a otca

Povzbudzujeme rodiny

Žime v harmonických vz?ahoch a  obnovujme si vzájomnú úctu a lásku aj v ?ažkostiach

Povzbudzujeme politikov

Vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine.

Povzbudzujeme podnikateľov

Podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodi?ov.