Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
  • Banská Bystrica / 14.-15.mája

  • Bratislava – Rača / 22. mája

  • Nitra / 22. mája

  • Trnava / 22. mája

Povzbudzujeme mládež

Myslime pri nadväzovaní vzťahov na svoju budúcu úlohu matky a otca

Povzbudzujeme rodiny

Žime v harmonických vzťahoch a  obnovujme si vzájomnú úctu a lásku aj v ťažkostiach

Povzbudzujeme politikov

Vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine.

Povzbudzujeme podnikateľov

Podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodičov.

 

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahraditeľná.

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

V poslednom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.

going not right now and buy adipex cheap now.