Chintos in USA buy adipex-p of border diet bills best site.
  • Banská Bystrica / 14.-15.mája

  • Bratislava – Rača / 22. mája

  • Nitra / 22. mája

  • Trnava / 22. mája

Povzbudzujeme mládež

Myslime pri nadväzovaní vz?ahov na svoju budúcu úlohu matky a otca

Povzbudzujeme rodiny

Žime v harmonických vz?ahoch a  obnovujme si vzájomnú úctu a lásku aj v ?ažkostiach

Povzbudzujeme politikov

Vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine.

Povzbudzujeme podnikateľov

Podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodi?ov.

 

Rodina tvorí dôležitú sú?as? života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme so svojimi rados?ami, discount ale aj boles?ami a sme schopní prekonáva? životné prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého ?loveka o živote a formuje sa základný rebrí?ek hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ?udskosti, medicine v ktorej sa u?íme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina nenahradite?ná.

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú tvoria spolu s ich de?mi, je prirodzenou a základnou bunkou spolo?nosti. Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o ?om sved?ia nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín.

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V rodine je budúcnos? ?alších generácií.

V poslednom ?ase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, ?o je to rodina. Množia sa prípady neúspešných rodi?ov, ktorí vychovávajú neš?astné deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. Všetci sme ?lenmi ve?kej ?udskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cíti? teplo tej svojej. Rodinu nemôže ni? nahradi?. Povedzme to všetkým.

going not right now and buy adipex cheap now.